Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Web projektu  mesta Košice a  piatich ZŠ

Aktivity projektu
 
 

Aktivity špecifického cieľa č. 1 Inovovať predmet Výtvarná výchova s využitím IKT a medzi predmetových vzťahov (výtvarná výchova, informatická výchova)

                                    ZŠ Ľ. Fullu Maurérova 21

    Označenie v:
 
    POP         Rozpočte
 

Koordinátor prác na plnení aktivít zo špecifického cieľa

Sumár A1.1    "A5"

Maľujeme na PC (nový predmet pre 1. roč. ZŠ)PaedDr. Katarína MARTIŇÁKOVÁ

 

Sumár A1.2   "A6"

Základy počítačovej grafiky (nový predmet pre 5. roč. ZŠ)      

Sumár A1.3   "A7"

Digitálna fotoškola (kurz pre žiakov II. stupňa)

Sumár A1.4   "A8"

Projektový týždeň (pre žiakov 1. a 5. ročníka)

 

Aktivity špecifického cieľa č. 2
Inovovať prírodovedné predmety -
matematika a prírodoveda v 1.ročníku, matematika a prírodopis v 5.ročníku a prierezových tém - environmentálna výchova a človek a zdravie
                                              ZŠ Bukovecká 17

Sumár A2.1   "A9"

Matematika po novom

PaedDr. Ján DANKO

 

Sumár A2.2   "A10"

Prírodoveda a prírodopis
po novom

Sumár A2.3   "A11"

Poznajme náš región – projektové vyučovanie (pre žiakov I. a II. stupňa)

Aktivity špecifického cieľa č. 3 Vytvoriť školský vzdelávací program pre 1. a 5. ročník  s podporou IKT pre spoločensko-vednú oblasť - človek a hodnoty, materinský jazyk a komunikácia, etická výchova
                                          ZŠ Postupimská 37

Sumár A3.1   "A12"

Tvorba a realizácia ŠVP pre 1. a 5. ročník s rozšírením spoločensko-vednej oblasti a podporou IKT

Mgr. Anna SIVÁKOVÁ

 

Sumár A3.2   "A13"

Región všetkými zmyslami

Sumár A3.3   "A14"

Globálne vnímanie sveta

Aktivity špecifického cieľa č. 4 Inovovať učebné plány z anglického a nemeckého  jazyka pre 1. a 5. ročník ZŠ s využitím prvkov globálneho vzdelávania a IKT .

 

                                            ZŠ Jenisejská  22

Sumár A4.1   "A15"

Kurikulum z anglického jazyka pre 1. ročník ZŠ

Mgr. Róbert Scwarcz

 

Sumár A4.2   "A16"

Kurikulum z nemeckého jazyka pre 1. ročník ZŠ

Sumár A4.3   "A17"

Kurikulum z nemeckého jazyka pre 5. ročník ZŠ

Sumár A4.4   "A18"

Kurikulum z anglického jazyka pre 5. ročník ZŠ


Za ZŠ Dolina 43 Poľov zodpovedá za plnenie aktivít:


Mgr. Renáta BANÍKOVÁ, PhD.

 
 
TOPlist